top of page

Algemene voorwaardeN

Artikel 1 - Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 

1.1. "Grafisch Vormgever": True Blue Studio, gevestigd te Haldereng 39, 6721 XR Bennekom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 91236606, hierna te noemen de Grafisch Vormgever.

 

1.2. "Klant": Iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt van de Grafisch Vormgever.

 

1.3. "Overeenkomst": De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen de Grafisch Vormgever en de Klant waarin de te leveren diensten zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, en diensten van de Grafisch Vormgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 - Offertes en Prijzen

 

3.1. Alle offertes van de Grafisch Vormgever zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

 

3.2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

3.3. De Grafisch Vormgever behoudt zich het recht voor om de prijzen voor diensten aan te passen. Prijsaanpassingen worden tijdig aan de Klant gecommuniceerd.

 

Artikel 4 - Bevestiging van Opdrachten

 

4.1 Opdrachten die door de opdrachtgever aan de ontwerper worden verstrekt, dienen schriftelijk te worden bevestigd door de opdrachtgever. Deze schriftelijke bevestiging kan plaatsvinden via e-mail, brief, fax, of een ander schriftelijk communicatiemiddel.

 

4.2 In het geval dat de opdrachtgever nalaat om de opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, wordt de inhoud van de offerte beschouwd als overeengekomen tussen de opdrachtgever en de ontwerper. In dat geval zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van de opdracht.

 

4.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen die niet schriftelijk zijn bevestigd door de ontwerper, binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd. Het schriftelijk bevestigen van mondelinge afspraken en bedingen is noodzakelijk om de duidelijkheid en rechtszekerheid van beide partijen te waarborgen.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht

 

5.1 De ontwerper streeft ernaar om de opdracht met zorgvuldigheid en onafhankelijkheid uit te voeren. Hij zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en zich inzetten voor een bruikbaar resultaat dat overeenkomt met wat redelijkerwijs van een professionele ontwerper verwacht mag worden. De ontwerper zal de opdrachtgever indien nodig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

5.2 De opdrachtgever verplicht zich om al het redelijkerwijs noodzakelijke of wenselijke te doen om een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht door de ontwerper mogelijk te maken. Dit omvat onder andere het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, zoals aangegeven door de ontwerper of zoals de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

5.3 De door de ontwerper opgegeven termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.4 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, geven geen recht op afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

 

5.5 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper te worden gemeld. Indien de opdrachtgever nalaat tijdig te klagen, wordt hij geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Artikel 6 - Betaling en Opschorting

 

6.1 Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 

6.2 Alle geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen volledig zijn voldaan.

 

6.3 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

6.4 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten na het verstrijken van de betalingstermijn en na schriftelijke aanmaning zonder reactie van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 - Inschakelen van Derden

 

7.1 Indien de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

7.2 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 

7.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

7.4 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Artikel 8 - Rechten van Intellectuele Eigendom en Eigendomsrechten

 

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de opdracht komen toe aan de ontwerper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

8.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de voorwaarden worden altijd schriftelijk vastgelegd.

 

8.3 De ontwerper heeft het recht om zijn/haar naam op of bij het resultaat te vermelden, tenzij anders overeengekomen.

 

8.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte resultaten eigendom van de ontwerper.

 

8.5 Na voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9 - Gebruik van het Resultaat

 

9.1 Bij volledige voldoening aan de verplichtingen uit de overeenkomst verkrijgt de opdrachtgever het recht om het resultaat te gebruiken volgens de overeengekomen bestemming.

 

9.2 De ontwerper heeft het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, inclusief wedstrijden en tentoonstellingen.

 

Artikel 10 - Opzegging en Ontbinding van de Overeenkomst

 

10.1 Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst zonder verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper is de opdrachtgever een schade.

 

Artikel 11 - Geschillen

11.1 In geval van geschillen tussen de ontwerper en de opdrachtgever met betrekking tot de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, zullen beide partijen zich inspannen om tot een minnelijke schikking te komen.

 

11.2 Indien het geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij partijen schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen.

 

11.3 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de ontwerper en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

11.4 Partijen zullen te allen tijde redelijke inspanningen leveren om geschillen op een effectieve en billijke manier op te lossen voordat zij juridische stappen ondernemen.

 

Artikel 12 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

12.1 De Grafisch Vormgever behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden schriftelijk aan de Klant medegedeeld en treden in werking na kennisgeving.

 

Door akkoord te gaan met een offerte of overeenkomst met de Grafisch Vormgever, verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te accepteren.

Bennnekom, 4 september 2023

bottom of page